مرتضی پاشایی بیماری ریوی دارد

«مرتضی پاشایی» راهی بیمارستان شد …!

«مرتضی پاشایی» راهی بیمارستان شد …!

مهدی کُرد : خوشبختانه مرتضی پاشایی در حال حاضر در سلامت کامل است

اخبار تکمیلی در ادامه مطلب

«مرتضی پاشایی» راهی بیمارستان شد …!

ادامه مطلب «مرتضی پاشایی» راهی بیمارستان شد …!